Darko Popović

  • Kategorija: Savetnici

Darko PopovicPsiholog, REBT psihoterapeut u edukaciji 

Rođen sam 1988. godine. Diplomirao sam psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2012. godine, na smeru za kliničku psihologiju. Trenutno sam student master studija iz kliničke psihologije. Stručnu praksu sam obavio na klinici “Dr. Laza Lazarević”, gde sam trenutno i stažista na poziciji stručni saradnik diplomirani psiholog. U istraživačkom radu imao sam iskustva u različitim oblastima psihologije – razvoja, mentalnog zdravlja, prevencije i psihodijagnostike. 

 Završio sam napredni nivo edukacije za psihoterapeuta iz racionalno-emotivno bihejvioralne terapije (REBT). Jedna od ključnih pretpostavka ovog terapijskog modaliteta je da se ljudi ne uznemiruju, u većini slučajeva, samim događajima, već onime kako formiraju svoj pogled na realnost kroz jezik, uverenja i pogleda na svet, sebe i druge. Dakle, ono što je od presudnog značaja za ono kako ćemo se osećati jesu eksplicitna ili implicitna značenja i uverenja koja dajemo događajima, a ne sami događaji. Ako su ova uverenja rigidna i disfunkcionalna, posledica su negativne disfunkcionalne emocije i ponašajni obrasci.Tokom aktivnog rada kroz terapiju teži se ka tome da ta uverenja koje dovode do uznemirenja dobiju karakter fleksibilnosti i preferencije (nasuprot moranju), tako da će emotivne i ponašajne posledice uverenja biti konstruktivne i funkcionalne. Naravno, negativni događaji imaju negativne emotivne posledice – međutim bitno je sagledati to da se legitimitet tih emocija priznaje u REBT-u, ali u meri da uverenja koja stoje kao njihov uzročnik nisu iracionalna i apsolutistička. U ovom procesu terapeut je onaj koji podučava klijenta kako da sam identifikuje ova uverenja koja su rigidna i ekstremna, a onda kako da ih zameni fleksibilnim i racionalnim alternativnim uverenjima. Shvatajući ovaj koncept racionalnog i samopomažuću filozofiju o sebi, drugima i svetu, klijent će se češće osećati i ponašati adaptiranije i racionalnije, tako on vremenom postaje terapeut sam sebi.