Dea Mišić

  • Kategorija: Savetnici

slika 

Filozof, kouč i psihoterapeut u edukaciji Konstruktivističke terapije

 

Ukoliko se pitate šta povezuje filozofiju i različite psihoterapijske pravce, odgovor je vrlo jednostavan: svi su oni implicitno ili eksplicitno zasnovani na određenim filozofskim stanovištima. Psihologija ličnih konstrukata, konkretno, počiva na filozofskom stanovištu prema kome se svaki fenomen može sagledati (konstruisati) na beskonačno mnogo načina, s obzirom na to da nam se stvarnost ne prikazuje neposredno, nego kroz konstrukte koje sami stvaramo. Drugim rečima, svaka osoba na poseban način doživljava sebe i svet oko sebe, kroz prizmu ličnih značenja.

Zauzimanje ovakvog stanovišta pri pružanju psihološke podrške u velikoj meri oblikuje sam taj proces i podrazumeva da osoba koja je pruža nema nikakvu privilegovanu perspektivu, već prihvata kao najbitnija klijentova značenja, njegova shvatanja sebe i sveta koji ga okružuje. To je neophodno da bi se osoba što bolje razumela, teškoće sa kojima se suočava, kao i uverenja i razlozi zbog kojih postupa na načine na koje postupa. Nakon njihovog podrobnog ispitivanja savetnik nastoji da podstakne promenu koja će osobi pomoći da se izbori sa teškoćama ili izazovima sa kojima se susreće i da se razvija u željenom smeru. On to radi tako što podstiče stvaranje novih perspektiva i sagledavanja sopstvenog iskustva, kao i njihovo testiranje u konkretnim životnim situacijama. Promena nije jednostavan proces i predstavlja smeo iskorak u nepoznato, ali je neophodan da bi osoba rešila teškoće sa kojima se suočava i da bi ostvarila bilo koje još uvek neostvarene ili samo zamišljene ciljeve. Savetnik olakšava ovaj proces pružanjem podrške osobi, ali nastoji i da je osposobi za što samostalnije snalaženje u novim životnim okolnostima i rešavanje budućih teškoća.

Za razliku od psihoterapije u kojoj se osobi pomaže da se izbori sa iskustvima koja negativno utiču na njen život i koja je često usmerena na prošlost, koučing je više orijentisan na budućnost, na to u kom smeru osoba želi da se razvija.  Kouč pomaže osobi da postavi jasne ciljeve koji su za nju lično važni, da identifikuje, razume i prevaziđe prepreke koje je ometaju u realizaciji tih ciljeva i iznađe načine na koje ih može što efikasnije postići.